Качество

Най-важният критерий за всички служители на АРИС® безспорно е качеството на предлаганите продукти и услуги. Този принцип е залегнал в разработената Политика по качеството на фирмата, която е документирана в декларация на ръководството и се основава на дефинирани принципи за управление на качеството.

Извадка от Декларацията за политиката по качество в Телком ООД: 

“Успехът на фирмата зависи от способността ни да работим качествено и с ясна ориентация към определяне и удовлетворяване изискванията на клиентите ни. Нашето желание да завоюваме тяхното доверие се гради на дефинирана политика и планирана стратегия за:

  • превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за проектираните системи и конструкции;
  • повишаване конкурентноспособността на фирмата чрез модернизация в технологичен и технически аспект;
  • подобряване маркетинговата и рекламната дейност за укрепване и разширяване позициите ни на пазара;
  • поддържане на партньорство и взаимоизгодно сътрудничество с нашите доставчици;
  • планиране, а не реагиране според моментната ситуация, за подобряване на организацията на работа, укрепване и развиване на силните страни на фирмата;
  • мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;
  • изграждане и поддържане на ефективна Система за управление на качеството, като гаранция за уважението ни към клиентите и за трайното ни присъствие на пазара;
  • непрекъснато подобрение във всички области на нашата дейност.”